ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчальних планів загальноосвітнього

навчального закладу І - ІІІ ступенів № 16

Олександрійської міської ради з українською мовою навчання в умовах

5-денного робочого тижня на 2018 - 2019н. р.

Робочі навчальні плани загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів
№ 16 Олександрійської міської ради на 2018-2019 навчальний рік складено на основі Типових навчальних планів:

для 1 класу – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я., затверджена рішенням Колегії МОН України від 22.02.2018 року.

для 2-4-х класів – на основі наказу МОН України від 20.04.2018 року №407;

для 5-9 класів на основі Типового навчального плану для 5-9 класів, наказу МОН України від 20.04.2018 року №405;

для 10-11 класів - за Типовим навчальним планом складеним для 10 класу на підставі наказу МОН України №408, для 11 класу на підставі наказу МОН України №406 від 20.04.2018 року “Про затвердження Типової освітньої програми закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня”,

Структура навчальних планів класів усіх ступенів розрахована на 5-денний робочий тиждень. Навантаження не перевищує гранично допустимого навантаження на одного учня. Навчальні програми з інформатики у 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11 класах розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів . У кабінеті інформатики в наявності 8 комп’ютерів. На кожному уроці інформатики у 6,7 класах відбувається поділ на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем (6клас -16 учнів, 7клас – 16 учнів), у 2 класі 22 учні, тому клас ділиться на 2 групи.

Інваріантна складова використовується в повному обсязі.

У 10 класі введено профільне навчання (філологічний напрям).

У 11 класі введено профільне навчання (філологічний, української філології профіль)

Розпочати 2018 – 2019 навчальний рік у День знань – 03 вересня 2018 року.

Визначити рекомендовані терміни організації навчальних занять за семестровою системою.

І семестр – з 03 вересня по 28 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 09 січня по 31 травня 2019 року

Осінні канікули – з 08 по 15 жовтня 2018 року

Осінні канікули – з 19 по 25 листопада 2018 року

Зимові канікули – з 29 грудня 2018 року по 08 січня 2019 року

Зимові канікули – з 25 лютого по 03 березня 2019 року

Весняні канікули – з 08 по 14 квітня 2019 року.

Літні канікули – з 01 червня по 31 серпня 2019 року

34 - навчальних тижнів, 163 - робочих днів

“ПОГОДЖЕНО”

“Затверджую”

Директор __________Я.Шохіна

Сітка тижневих годин

Головний бухгалтер по загальноосвітньому навчальному Начальник управління освіти,

управління освіти, закладу І -ІІІ ступенів №16 м. Олександрії молоді та спорту

молоді та спорту в умова 5-ти денного робочого тижня ______________В.Чернецька.

_______________О.Дементій на 2018- 2019навчальний рік

№ п\п НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 разом
1 Українська мова, література 7 7 7 7 5,5 5,5 4,5 4 4 8- 8- 67.5
2 Зарубіжна література 2 2 2 2 2 3- 3- 16
3 Іноземна мова /англійська/ 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3- 3- 29
4 Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4- 5- 45
5 Інформатика 1/1 1 1 1 1/1 1/1 2 2 1- 1- 15
6 Історія України 1 1 1 1,5 1,5 1,5- 1,5- 9
7 Всесвітня історія 1 1 1 1 1- 1- 6
8 Людина і світ 0,5- 0,5
9 Правознавство 1 2- 3
10 Біологія, природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2- 1,5- 19,5
11 Я досліджую світ (інтегрований курс) 3 3
12 Екологія 0,5- 0,5
13 Географія 2 2 2 1,5 1,5- - 9
14 Фізика 2 2 3 3- 2- 12
15 Астрономія 0,5- 0,5
16 Основи економіки 1- 1
17 Хімія 1,5 2 2 1,5- 2- 9
18 Я у світі / Я і Україна 1 1 2
19 Художня культура 1 1- 0,5- 2,5
20 Музика 1 1 1 1 1 1 1 1 8
21 Фізкультура і здоров’я 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- 2- 32
22 Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 8
23 Захист Вітчизни 1,5- 1,5- 3
24 Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 7
25 Трудове навчання 1 1 1 1 2 2 1 1 1 11
26 Технології 1- 1- 2
27 Індивідуальне навчання 8 клас 14 год. 14
Факультатив
РАЗОМ 19+3 21+3 21+3 21+3 23,5+3 27,5+3 29+3 28,5+3 30+3 35+3 33,5+2 14 335

Затверджую»

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

__________В. Чернецька

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16 м. Олександрії з українською мовою навчання в умовах 5-денного робочого тижня

на 2018- 2019 навчальний рік

Основні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 21
( мовний і літературний компоненти) Іноземна мова/англійська/ 2 2 2 6
Математика Математика 4 4 4 12
Природознавство Природознавство 2 2 2 6
Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 3
Технології Трудове навчання 1 1 1 3
Інформатика 1 1 1 3
Здоровۥя і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 3
Фізична культура 3 3 3 9
Усього 20+3 21+3 21+3 62+9
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття) 22 23 23 68
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 26 26 77

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансується.

Складено для 2- 4 класів на основі наказу МОН України від 20.04.2018р. №407

«Затверджую»

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

__________В. Чернецька

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16 м. Олександрії з українською мовою навчання в умовах 5-денного робочого тижня

на 2018- 2019 навчальний рік

Основні галузі кількість годин на рік Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1
Мови і літератури ( мовний і літературний компоненти) 315 Українська мова та література Іноземна мова/англійська/ 7 2
Математична 140 Математика 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) 105 3
Технологічна 35 Трудове навчання 1
Інформатична
Мистецька 70 Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна* 105 Фізична культура 3
Усього 770 19+3
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35
Загальна кількість навчальних годин 805
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня 20/700
Сумарна кількість навчальних годин що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 805

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. затверджена рішенням Колегії МОН України від 22.02.2018 року

*Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансується.

“Затверджую”

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

____________В.Чернецька

Робочий навчальний план

ІІ ступеня загальноосвітнього навчального закладу

І-ІІІ ступенів №16 м. Олександрії з українською мовою навчання в умовах

5-ти денного робочого тижня на 2018- 2019 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
5 6 7 8 9 5-9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2 13,5
Українська література 2 2 2 2 2 10
Іноземна мова(англійська) 3 3 3 3 3 15
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10
Суспільство- знавство*** Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6
Всесвітня історія - 1 1 1 1 4
Правознавство (практичний курс) - - - - 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
Мистецтво - - - 1 1 2
Математика Математика 4 4 - - - 8
Алгебра - - 2 2 2 6
Геометрія - - 2 2 2 6
Природо- знавство Природознавство 2 - - - - 2
Біологія - 2 2 2 2 8
Географія - 2 2 2 1,5 7,5
Фізика - - 2 2 3 7
Хімія - - 1,5 2 2 5,5
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 7
Інформатика 1 1 1 2 2 7
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Фізична культура** 3 3 3 3 3 15
РАЗОМ 23,5+3 26,5+3 28+3 28,5+3 30+3 151,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Факультатив з фізичного виховання
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 25 27 27 28 135
Всього (без урахування поділу класів на групи) 149

*Заклад загальної середньої освіти може обирати інтегрований курс “Мистецтво” або окремі курс “Музичне мистецтво” та “Образотворче мистецтво”

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансується.

*** В межах галузі “Суспільствознавство” у 5-му класі вивчається курс “Історія України(Вступ до історії )” , у 6-му класі – інтегрований курс “Всесвітня історія. Історія України”.)

Складено на основі Типового навчального плану для 5-9 класів на основі наказу МОН України від 20.04.2018 року №405

“Затверджую”

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

____________В.Чернецька

Робочий навчальний план

ІІІ ступеня загальноосвітнього навчального закладу

І-ІІІ ступенів №16 м. Олександрії з українською мовою навчання з поглибленим вивченням філологічних та суспільно-гуманітарних дисциплін

5-ти денного робочого тижня на 2018 – 2019 навчальний рік

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
філологічний філологічний української філології профіль
10 11
Українська мова 4 4
Українська література 4 4
Іноземна мова 2+1 3
Зарубіжна література 3 3
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство економіка людина і світ 2
- 1
- 0,5
Математика 3+1 3+2
Астрономія - 0,5
Біологія 2 1,5
Географія 1,5 -
Фізика 3 2
Хімія 1,5 1+1
Екологія - 0,5
Фізична культура 3 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов'язкові предмети:
Інформатика 1 1
Технології 1 1
Мистецтво (Художня культура) 1 0,5
РАЗОМ 35+3 33,5+2
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів та предметів за вибором : 3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33
Всього фінансується /без урахування поділу класу на групи/ 38 38

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Типовий навчальний план складено для 10 класу на підставі наказу МОН України №408, для 11 класу на підставі наказу МОН України №406 від 20.04.2018 року “Про затвердження типової освітнього програми закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня”

Директор закладу ____________ Я.Шохіна

УКРАЇНА

оЛЕКСАНДРІЙСЬКа МІСЬКа РАДа

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД і-ііі СТУПЕНІВ № 16

вул.Лесі Українки, 27, смт.Пантаївка, м. Олександрія, 28023, тел. 0991828285

E-mail: Shkola16@meta.ua Код ЄДРПОУ 30282217

Інформація

про мережу класів на 2018– 2019 навчальний рік

по загальноосвітньому навчальному закладу І – ІІІ ступенів № 16

станом на 05.09. 2018 року

Клас Кількість учнів Загальна площа Площа на одного учня
1 30 49,5 1,7
2 22 49,5 2,2
3 9 36 4,0
4 15 49,5 3,1
5 15 37,5 2,5
6 16 38 2,0
7 16 49,5 2,9
8 12 49,5 4,1
9 10 36 2,8
10 11 49,5 4,9
11 7 49,5 6,2
Всього 163 494 3,1

11 класів 163учнів

Наповнюваність 15 учнів

“Затверджую”

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

_______________ В.Чернецька

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК

навчальних годин викладацької роботи по класах на 2018 -2019 н.р.

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16

Олександрійської міської ради

станом на 05.09.2018 року

№ п/п Клас К-ть учнів з них К-сть годин інвар.скл. Додатковий поділ Кількість годин варіативної складової Всього
хлоп. дівч.
МСП інформ. Фізична культура
1. 1 30 17 13 19+3 19+3
2. 2 22 11 11 20+3 1 21+3
3. 3 9 4 5 21+3 21+3
4. 4 15 5 10 21+3 21+3
1-4 76 37 39 93 94
5. 5 15 7 8 23,5+3 26,5
6. 6 16 10 6 26,5+3 1 30,5
7. 7 16 9 7 28+3 1 32
8. 8 12 7 5 28,5+3 31,5
9. 9 10 5 5 30+3 33
5-9 69 38 31 151,5 153,5
10. 10 11 9 2 35+3 38
11. 11 7 3 4 33,5+2 35,5
10-11 18 12 6 73,5 73,5
8 клас індивідуальне навчання 14 14
1-11 163 87 76 332 3 335

Директор закладу ___________________Я.Шохіна

УКРАЇНА

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД і-ііі СТУПЕНІВ № 16

вул. Лесі Українки, 27, смт.Пантаївка, м. Олександрія, 28023, тел. 0991828285

E-mail: Shkola16@meta.ua Код ЄДРПОУ 30282217

Начальнику управління освіти,

молоді та спорту

Чернецькій В.М.

Довідка

про площу навчальних приміщень

по загальноосвітньому навчальному закладу І-ІІІ ступенів №16

Площа навчальних приміщень що підлягають прибиранню по загальноосвітньому навчальному закладу І-ІІІ ступенів №16 складає 1980.81 м. кв.

УКРАЇНА

оЛЕКСАНДРІЙСЬКа МІСЬКа РАДа

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД і-ііі СТУПЕНІВ № 16

вул. Лесі Українки, 27, смт.Пантаївка, м. Олександрія, 28023, тел. 0991828285

E-mail: Shkola16@meta.ua Код ЄДРПОУ 30282217

Вих.№152 від 29.08.2018 р. на №_________від _____________р.

Управлінню освіти,

молоді та спорту

міської ради

Довідка

про організацію індивідуального навчання у 2018– 2019 н.р.

по загальноосвітньому навчальному закладу І – ІІІ ступенів № 16

№ п/п Прізвище, ім.’я, по батькові учня клас Кількість годин
1. Шулімов Максим Віталійович 8 14

Тарифікаційні списки

вчителів загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16

на оплату за перевірку зошитів у 2018-2019 навчальному році

№ п\п Прізвище, ім’я, по- батькові вчителя Який предмет викладає клас Кількість учнів Кількість годин % оплати
1. Кузьміщева Лариса Артемівна вчитель початкових класів 1 30 19 15%
2. Шевченко Олена Борисівна вчитель початкових класів 2 22 19 15%
3. Козенко Наталія Валеріївна вчитель початкових класів 3 9 17 7,5
4. Будун Алла Олександрывна вчитель початкових класів 4 16 20 15%
6. Бурусан Надія Іванівна укр.мова 8-2 9-2 10-4 11-4 11 10 11 7 12 10%
укр. літ. 9-2 10-4 11-4 10 11 7 10 10%
7. Зінченко Валентина Іванівна укр.мова 5-3,5 6-3,5 7-2,5 15 16 16 9,5 20%
укр. літ 5-2 6-2 7-2 8-2 15 16 16 12 8 20%
8. Мусатова Марина Олексіївна зарубіжна література 5-2 6-2 7-2 15 16 16 6 20%
8-2 9-2 10-3 11-3 11 10 11 7 10 10%
9. Кальницька Ольга Іванівна англійська мова 1-2 4-2 30 15 4 15%
5-3 6-3 7-3 9-3 10-3 11-3 15 16 16 10 11 7 18 10%
10. Мусатова Марина Олексаіївна Англійська мова 2-2 22 2 15%
3-2 9 2 7,5%
8-3 11 3 5%
11. Шохіна Яніна Олександрівна Математика 9-4 10-4 10 11 8 7,5%
12. Смоляр Тетяна Вікторівна Математика 6-4 7-4 16 16 8 15%
8-4 11 4 7,5%
13. Кушнерьова Ельвіра Олександрівна математика 11-5 7 5 7,5%
14. Баланюк Дарина Володимирівна математика 5-4 15 4 15%

Директор закладу _______________Я.Шохіна

“Затверджую“

Начальник управління освіти,

молоді та спорту

________________ В.Чернецька

Списки попередньої тарифікації педагогічних працівників

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №16

станом на 05.09.2018 – 2019 н. р.

№ п/п П.І.Б. Посада, який предмет викладає Освіта, спеціаль-ність за дипломом Стаж Категорія Тижневе навантаження інваріантної складової Тижневе навантаження варіативної складової Індивідуальне навчання Загальне навантаження Класне керівництво особистий підпис
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. всього 1-4 кл 5-9 кл. 10-11. Факт. всього
1 Шохіна Яніна Олександрівна директор, математику, економіку вища Педагогіка і методика середньої освіти.Математика та основи економіки 16 І 9-4 10-4 11-1 9 9
2. Кондратюк Людмила Павлівна П заступник директора з НВР, історію, вища, історія та суспільствознавство 44 вища “старший учитель” 5-1 6-2 7-2 8-2,5 9-1,5 9 1 ст 9
3. Бурусан Надія Іванівна вчитель української мови і літератури вища, російська, українська мова та література 23 вища 8-2 9-4 10-8 11-8 22 22 10

Довідка


про поділ класів на групи при вивченні

окремих предметів у 2018 – 2019 н.р.

по загальноосвітньому навчальному закладу І – ІІІ ступенів №16

станом на 05.09.2018 року

№ п/п предмет Клас (вказати профіль) Кількість груп, в них учнів
І група ІІ група ІІІ група
1 інформатика 2 універсальний 12 11
2. Інформатика 6 універсальний 9 10
3. Інформатика 7 універсальний 8 9
Кiлькiсть переглядiв: 2241

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.