Робота психолога з обдарованими дітьми

Пізнавальні онлайн зустрічі для дітей на платформі СМАРТ - ОСВІТА

Цілі:

• виявлення та підтримка здібних та обдарованих дітей, розкриття їх індивідуальності, розвиток цілісного світорозуміння, творчого та системного мислення;

• створення сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Визначення своїх цілей почнемо з уточнення уявлень про обдарованість. Єдиної загальноприйнятої концепції обдарованості немає і на сучасному рівні розвитку науки бути не може, але разом з тим є безліч досить серйозних розробок, що проливають світло на багато сторін цього явища.

Різні моделі нових, часто оригінальних концептуальних рішень пропонуються багатьма дослідниками (Ю.Д. Бабаєва, Д.Б. Богоявленська, Э.Де Боно, Е Гонг,В.М. Дружинін, К. Клюге, А.М. Матюшкін, Р.М. Милгрем, Дж. Рензулли, В.І. Панов, С.М. Рис, А.І Севанков, Шадриков В.Д. та ін)

До числа найбільш популярних у світовій педагогіці сучасних теоретичних моделей обдарованості можна віднести концепцію, розроблену американським дослідником Дж. Рензулли, яку ми візьмемо за основу. Відповідно до теорії Дж. Рензулли, обдарованість є поєднання трьох основних характеристик: інтелектуальних здібностей (перевищують середній рівень), креативності та наполегливості (мотивація, орієнтована на завдання). Крім цього, в його теоретичній моделі враховані знання (ерудиція) і сприятливе навколишнє середовище.

Виділимо з основних складових моделі Дж. Рензулли критерії обдарованості:

Мотивація

Обдаровані діти характеризуються тим, що в основі їх діяльності, незалежно від її предметної орієнтації (наукова, художня, комунікативна, спортивна і ін), домінують мотиви (потяг, бажання, схильності, інтереси, потреби) безпосередньо пов'язані з утриманням.

Креативність

Креативність - процес прояви чутливості до проблем; фіксації та визначення цих проблем: пошуку їх рішень шляхом висунення та перевірок різноманітних гіпотез ; формулювання і повідомлення результатів рішення. Основними показниками креативності служать:

1. Швидкість - кількість породжених ідей.

2. Гнучкість - їх різноманітність.

3. Оригінальність - рідкість.

4. Розробленість - деталізація.

Здібності вище середнього рівня

Розглянуті критерії обдарованості дають відповідь, за якими параметрами виявляється обдарованість.

Виявлення обдарованих дітей - тривалий процес, пов'язаний з аналізом розвитку конкретної дитини. Неможливо одномоменто відібрати обдарованих дітей. Ефективна діагностика обдарованості допомогою якоїсь одноразової процедури тестування просто нездійсненна. Справа не тільки в неможливості створити всеосяжний тест, але і у особливій властивості обдарованості як системної і розвивається якості психіки, що визначає здатність досягнення людиною видатних результатів. Не можна ставити знак рівності між даними тестування та рішенням про долю дитини. Так як дані тестування інтелекту і креативності сильно залежать від ситуації тестування, емоційного стану дитини на той момент і не є незмінними величинами. Виявлення обдарованих дітей має проходити поетапно.

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про високі успіхи в якій-небудь діяльності дитини від батьків і педагогів. (Додаток 1)

Другий етап-діагностичний. На цьому етапі проводиться індивідуальна оцінка можливостей і особливостей статусу дитини. (Додаток 2)

У психології прийнято розрізняти загальну і спеціальну обдарованість. (Додаток 3)

Загальна (інтелектуальна) - розумова, інтелектуальна обдарованість проявляється в багатьох видах і сферах діяльності, в тому числі і в навчанні.

Спеціальна (академічна, художня, творча) - це обдарованість в окремих видах діяльності, наприклад, до мов, математики.

«Загальна» і «спеціальна обдарованість» має віковий аспект. На ранніх вікових етапах вона розглядається як якась загальна, універсальна здатність. А з віком ця універсальна, загальна здатність все більше набуває специфічні риси і певну предметну спрямованість.

Тому діагностика проходить у два етапи:

1. Діагностика по виявленню обдарованих учнів.

2. Вивчення учнів і їх профнаправленности за психологічним диагностикам.

На першому етапі діагностики ми використовуємо такі методики:

- Тест «Шкільна мотивація» Потапова. Спрямованість (домінуюча мотивація) особистості.

- Для діагностики креативності ми використовуємо тест Торренса - завдання Закінчи малюнок.

- Тести інтелекту Равенна (невербального),

Розроблена Дж. Рензулли концепція припускає, що контингент обдарованих дітей може бути значно ширше, ніж при їх ідентифікації за тестами інтелекту, креативностии досягнень. Автор пропонує відносити до категорії обдарованих тих дітей, хто проявив високі показники хоча б по одному з параметрів.

У своїй роботі ми дотримуємося пропозицією Дж. Рензулли, і відносимо до категорії обдарованих учнів з високим показником хоча б по одному з параметрів.

На другому етапі діагностики ми визначаємо, у якій області дитина обдарована, які його інтереси, так як з віком обдарованість все більше набуває специфічні риси і певну предметну спрямованість.

. З цією метою ми використовуємо такі методики:

- Тести інтелекту ТУР (вербального)

- Переважні види професійної діяльності. Климов Е.А

- Методика «Профіль»

- Опитувальник типу мислення

Психологічний супровід обдарованих учнів

Так як питання про «загальну» і «спеціальну обдарованість» має важливий віковий аспект, то найбільш продуктивний шлях, згідно з яким обдарованість на ранніх вікових етапах повинна розглядатися і розвиватися як якась загальна, універсальна здатність. З нею працюють вчителі предметники. А психолог на даному етапі надає психологічну допомогу педагогам у вигляді консультацій і рекомендацій по роботі з обдарованими учнями (Додаток 4). Проводить консультації з батьками з питань обдарованості.

Як ми вже відзначали, з віком ця універсальна, загальна здатність все більше набуває специфічні риси і певну предметну спрямованість. І головне завдання в цей період зміщується до пошуку адекватного способу реалізації особистості у певних видах діяльності.

З цією метою психологом проводяться елективні курси:

- Консультаційний годину. Мета курсу - формування готовності дев'ятикласника до навчання в старшій школі в умовах профільності (інтелектуальна, особистісна, комунікативна, рефлексивна, деятельнастная, креативна та емоційна компетентність).

- Профорієнтаційний годину. Метою якого є надання допомоги у придбанні учнями знань і умінь, необхідних для адекватного вибору майбутньої професії, планування свого професійного шляху та успішного просування в реалізації наміченого плану.

Наступний напрямок роботи з обдарованими учнями - це робота з учнями займаються науково-дослідницькою діяльністю. Такий шлях призначений для задоволення індивідуальних потреб учнів з високим інтелектуальним рівнем.

Метою організації науково-дослідницької діяльності учнів є виховання освіченої, гармонійно розвиненої, творчої особистості, виявлення і підтримка обдарованих учнів.

Основні завдання роботи психолога з учнями:

1. розвиток самостійності при роботі зі спеціальною і науковою літературою в процесі спостережень і дослідів;

2. розвиток абстрактного мислення, необхідного учню;

3. розвиток здатності формувати свою думку і вміння її відстоювати;

4. розвиток уміння спілкуватися з аудиторією, виступаючи на конференціях, гуртках;

5. формування почуття відповідальності за доручену справу;

6. виховання впевненості в собі, свідомості значущості виконаної роботи;

7. прищеплення бажання надалі займатися науково-дослідною роботою.

Також проводиться індивідуальна робота з обдарованими учнями щодо вирішення проблемності в навчанні, вихованні, розвитку. Виявляється індивідуальна психологічна допомога учням-учасникам олімпіад, змагань, конкурсів, науково-практичних конференцій. Триває консультативна робота з вчителями і батьками з питань обдарованості.

Додаток 1

План роботи педагога по виявленню обдарованих дітей.

1. Розгорнуте на кілька років спостереження за дитиною в різних ситуаціях - життєвих і навчальних.

2. Аналіз поведінки дитини в тих сферах діяльності, які в максимальній мірі відповідають його схильностям і інтересам (включення дитини в спеціально організовані предметно-ігрові заняття, залучення його в різні форми відповідної розвиваючої діяльності.).

3. Підключення до оцінки дитини експертів-фахівців у відповідній предметній галузі діяльності (математиків, гуманітаріїв і т.д.)

4. Оцінка ознак обдарованості дитини не тільки по відношенню до актуального рівня його психічного розвитку, але і з урахуванням зони найближчого розвитку (зокрема, на основі організації певної освітньої середовища з вибудовуванням для нього індивідуальної траєкторії навчання).

5. Психодіагностика.

Додаток 2

Методика діагностики загальної обдарованості педагогом

Всі особистісні характеристики можна об'єднати в 3 групи:

• Інтегративні особистісні характеристики.

• Характеристики сфери розумового розвитку.

• Характеристики сфери особистісного розвитку.

Кожна з цих характеристик має декілька параметрів. Ці параметри оцінюються за п'ятибальною шкалою і заносяться в таблицю.

Оцінки будуть об'єктивними, якщо будуть поставлені не одним педагогом, а декількома, що працюють з дітьми. Для цього кожен учасники заповнює власну таблицю. Потім підраховуються середні показники, які потім позначаються на графіку.

Інтегративні особистісні характеристики оцінюються за напрямами:

• Цікавість - з'являється в пошуку нової інформації, знань, у постійному прагненні ставити багато запитань, незгасною дослідницької, творчої активності.

• Надчутливість до проблем - проявляється в здатності виявляти та ставити проблеми там, де інші нічого незвичайного не помічають.

• Здатність до прогнозування - здатність уявити результат до того, як проблема буде вирішена.

• Словниковий запас - це не тільки велика кількість слів, але й вміння будувати складні синтаксичні конструкції, придумування нових слів.

• Здатність до оцінки - проявляється в здатності об'єктивно характеризувати вирішення проблемних завдань, вчинки людей, події та явища.

Характеристики сфери розумового розвитку

• Оригінальність мислення - здатність висувати нові, несподівані ідеї.

• Гнучкість мислення - здатність швидко і легко переходити від явищ одного класу до інших, далеких за змістом, встановлювати між явищами зв'язку, знаходити альтернативні рішення проблем, оперативно змінювати напрям пошуку вирішення проблеми.

• Продуктивність - або «швидкість» мислення розглядається як здатність генерувати велику кількість ідей.

• Здатність до аналізу і синтезу - проявляється при вирішенні логічних завдань і проблем.

• Класифікація і категоризація - проявляється крім спеціальних логічних завдань у різноманітних видах діяльності (прагнення до колекціонування, систематизації матеріалів).

• Висока концентрація уваги виражається в двох особливостях:

o висока ступінь заглибленості в задачу;

o можливість успішної установки на сприйняття інформації навіть за наявності перешкод.

• Пам'ять - добре розвинені різні види пам'яті. Але перевага в творчості має той, хто швидше здатний витягти з пам'яті потрібну інформацію, а не той, у кого більший обсяг пам'яті.

Характеристики сфери особистісного розвитку

1. Захопленість змістом завдання - діяльність ефективна, якщо вона стимулюється не почуттям боргу, не прагненням отримати нагороду, а інтересом до змісту.

2. Перфекціонізм - характеризується прагненням доводити продукти своєї діяльності до відповідності найвищим стандартам.

3. Нонконформізм - ступінь самостійності і незалежності проявляється в готовності відстоювати власну точку зору, навіть якщо вона суперечить думці більшості і в прагненні діяти не традиційно.

4. Лідерство - вміння легко спілкуватись з іншими людьми, відчувати себе впевнено в оточенні людей, проявляти ініціативу та брати на себе відповідальність.

5. Змагальність - проявляється в схильності або небажанні брати участь у діяльності, що передбачає конкуренцію.

6. Широта інтересів - проявляється у прагненні займатися самими різними, не схожими видами діяльності.

7. Гумор - здатність виявляти дурне, бачити смішне в самих різних ситуаціях.

Оцінивши рівень розвитку кожної характеристики, ми одержимо щось на зразок «портрета особистісного потенціалу дитини».

Як підвести підсумки

Умовно обдарована дитина отримає за всіма характеристиками вищі бали, і на малюнку вийде правильний багатокутник.

Реальний дитина при об'єктивній оцінці дасть неправильний багатокутник. Це індивідуальне поєднання рівнів розвитку характеристик і дає той неповторний портрет особистісного потенціалу дитини.

Тепер відомі напрямки вашої подальшої педагогічної роботи - які якості розвинені добре, а які вимагають підвищеної уваги.

Додаток 3

Види обдарованості.

Загальна інтелектуальна обдарованість - діти швидко опановують основними поняттями, легко запам'ятовують і зберігають інформацію. Високо розвинена здатність переробки інформації, що дозволяє їм процвітати в багатьох областях знань.

Спеціальна обдарованість

 Академічна обдарованість проявляється в успішності окремих навчальних предметів і є більш приватною, виборчої. Ці діти можуть показувати високі результати за легкістю, глибиною, швидкості просування - в математиці або іноземною мовою, фізики і мати погану успішність з інших предметів.

 Художня обдарованість - цей вид обдарованості передбачає високі досягнення в області художньої творчості та виконавчої майстерності в музиці, живописі, скульптурі, акторські здібності. Ці учні приділяють багато часу, енергії вправам, досягнення майстерності в своїй області.

 Творча обдарованість - доцільність виділення творчої обдарованості як окремого виду визначається тим, що стандартні навчальні програми та навчальний процес дають мало можливостей для її прояву і розвитку.

Виділяють наступні види обдарованості:

- лінгвістичний - здатність використовувати мову для того, щоб створювати, стимулювати пошук і передавати інформацію (поет, письменник, журналіст, редактор)

- логіко-математичний - здатність досліджувати категорії, взаємини і структури шляхом маніпулювання об'єктами або символами, знаками і експериментувати впорядкованим чином (математик, учений);

- просторовий - здатності уявляти, сприймати об'єкт або маніпулювати ним у розумі, сприймати і створювати зорові або просторові композиції (хірург, архітектор);

- музичний - здібності виконувати, складати музику;

- тілесно - кінестетичний - здатності формувати та використовувати рухові навички в спорті, виконавському мистецтві, в ручній праці;

- особистісний - здатність керувати своїми почуттями, розрізняти, аналізувати їх і використовувати цю інформацію у своїй діяльності (письменник);

- интраличностный - здатність помічати і розуміти потреби і наміри людей, керувати їх настроями, передбачати поведінку в різних ситуаціях

Додаток 4

Рекомендації

Як працювати з дітьми, що мають високий рівень загальних здібностей?

У педагогічних установках по відношенню до обдарованим дітям важливо уникати двох крайнощів.

Одна з них полягає в думці, що розвиток такої дитини не потребує ніякої участі.

Інша - надмірне втручання у формування здібностей.

Принцип, якого слід дотримуватись на противагу зазначеним крайнощів, полягає в тому, щоб знайти правильний підхід до такого учня, заснований на його здібностях.

Як працювати з дітьми, що мають яскраво виражені спеціальні здібності?

Діти з яскравими проявами здібностей до окремих предметів і видів діяльності. В даний час проблема вирішується шляхом диференціації та організації системи факультативів. Вчителю необхідно здійснювати такі форми роботи, як проведення невеликих самостійних досліджень, виступів з доповідями, організація тематичних вечорів, конкурсів, які сприяють задоволенню інтересів, розвитку обдарувань. Для таких учнів повинні створюватися умови для поглибленого та всебічного вивчення цікавить предмета, виду діяльності, сприяючи формуванню спеціалізації. Однак не слід забувати, що гіперболізація однієї здібності та її експлуатації можуть призвести до відставання розвитку особистості від випереджальної це розвиток одиничної здібності. Слід переконливо доводити учневі, що ті шкільні дисципліни, якими він нехтує , мають певне відношення до його справи, без знання цих предметів його розвиток буде одностороннім.

До вашої уваги рубрика " Цікава наука"!

1. Парадокс прісної води.

2. Як кава впливає на мозок.

3. Як ваш телефон змінює вас?

4. Звідки беруться нові віруси?

5. Люди через 1000 років!

6. Чому гравітація - це не сила.

Кiлькiсть переглядiв: 324

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.