Пантаївський ліцей Пантаївської селищної ради

Положення

про методичну раду Пантаївського

ліцею

та

Диківської філії

1. Загальні положення

· Науково-методична рада (далі – НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добросовісній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення в школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

· НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

· НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

· Методична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом навчального закладу і цим Положенням.

2. Мета, завдання, функції діяльності науково-методичної ради:

Метою діяльності науково-методичної ради Пантаївського ліцею та Диківської філії є координація всієї методичної роботи закладу.

Завдання науково-методичної ради:

· розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

· організовує розроблення, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

· організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи;

· аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

· вносить пропозиції зі змін, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

· аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому;

· виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);

· організовує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

· організовує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;

· контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;

· вносить пропозиції щодо забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі;

· вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів, динамічних груп;

· ініціює та здійснює комплексні дослідження у шкоді;

· вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.

3. Склад і організаційна структура

Членами НМР є директор закладу Шохіна Я.О., завідувач філії Щербініна Л.В., заступник з навчально-виховної Баланюк Д.В.та заступник з навчальної роботи Диківської філії Бургаз О.В., керівники шкільних ТГ Лимаренко Р.Ф ( керівник ТГ початкових класів)., Азарова В.Г., ( керівник ТГ класних керівників), Кушнерьова Е.О., ( керівник ТГвчителів природничо-математичного циклу), Кальницька О.І.,( керівник ТГ вчителів гуманітарного циклу), що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку.

Голова НМР Баланюк Дарина Володимирівна .

4. Основні напрями та зміст роботи

· Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами.

· Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

· Науково-на робота з вивчення узагальнення передового педагогічного досвіду, визначення шляхів його творчого використання.

· Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного рівня молодого вчителя.

· Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів.

· Організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, вечорів відпочинку, спортивних змагань тощо.

· Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

· Створення організаційних умов для неперервного підвищення фахової майстерності педагогів.

· Підвищення рівня освітньої роботи і якості знань учнів.

· Упровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки.

· Залучення педагогів до дослідно-пошукової та дослідно- експериментальної діяльності.

· Професійна допомога молодим учителям.

5. Організація роботи

У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічномуколективу школи, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

· Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше 2 разів у семестр).

· Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи й схвалюється на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

· За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, які фіксуються в журналі протоколів.

6. Права і обов’язки учасників

Права:

Науково-методична рада має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

· Науково-методична рада обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

· Обов’язки:

Кожен член науково-методичної ради зобов’язаний:

· брати участь у засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

· брати активну участь, у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

· знати Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій;

· володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

· Голова науково-методичноїради:

· планує роботу науково-методичної ради на поточний навчальний рік;

· визначаєфункціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів науково-методичної ради за їх виконання;

· відповідає за ведення документації науково-методичної ради (плани роботи, протоколи засідань і т. ін.;

· відвідує засідання ТГ вчителів;

· складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;

· вивчаєта аналізує роботу ТГ, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

· створюєбанк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологй, знайомить з ними членів ТГ;

· створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок;

· організовуєпошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання;

· спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;

· звітує про роботу науково-методичної ради.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор закладу

_______ Яніна ШОХІНА

ПЛАН

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Пантаївського ліцею

та

Диківської філії

Пантаївського ліцею Пантаївської селищної ради

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол №1від 31.08.2022р.

Склад методичної ради школи

Дарина Баланюк– голова, заступник директора з навчально-виховної роботи;

Яніна Шохіна - директор закладу;

Олена Бургаз - заступник директора з навчальної роботи;

Людмила Щербініна - завідувач Диківської філії;

Раїса Лимаренко- вчитель початкових класів, керівник ТГ початкових класів;

Валентина Азарова- вчитель початкових класів, керівник ТГ класних керівників;

Ельвіра Кушнерьова – вчитель фізики, математики та інформатики, керівник ТГ вчителів природничо-математичного циклу;

Ольга Кальницька – вчитель англійської мови, керівник ТГ вчителів гуманітарного циклу;

Анастасія Шведова- практичний психолог.

Мережа методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2022 - 2023 навчальному році

Форми методичної роботи Керівник МО Члени педагогічного колективу Науково – методичні теми
1 ТГ класних керівників Азарова В.Г. 32 класні керівники
2 ТГ вчителів природничо-математичних наук Кушнерьова Е.О. Вчителі відповідного циклу
4 ТГ вчителів гуманітарного циклу Кальницька О.І. Вчителі відповідного циклу.
5 ТГ вчителів початкових класів Лимаренко Р.Ф. Вчителі відповідного циклу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

______Яніна ШОХІНА

Тематика засідань методичної ради

на 2022/2023 навчальний рік

Зміст роботи Дата Відпові-дальні
1. Провести засідання методичної ради: Засідання І 1.Про основні напрямки методичної робо­ти і затвердження плану роботи методичної ради на 2022- 2023 н. р. Про організацію роботи над: - єдиною науково-методичною проблемою» 2. Про розподіл обов’язків між членами методичної ради. 3. Затвердження планів роботи методичної ради, творчих груп, команди психолого- педагогічного супроводу дітей з ООП. 4.Опрацювання нормативно-правових документів: · інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2022 – 2023 н. р. 5. Формування особистості здобувача освіти на відносинах довіри, прозорості, дотримання етичних норм як важлива складова внутрішньої системи якості освіти. Формувальне оцінювання учнів та його роль у позитивній самооцінці та особистісному поступові здобувачів освіти. 6. Атестація членів педагогічного колективу в 2022– 2023 н. р. 7.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 8. Можливості Інтернету для вчителя і учнів. Організація освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання. Засідання ІІ 1.Про адаптацію до навчання учнів 1-их, 5-их, 10-их класів. 2. Про завдання школи щодо участі учнів у ЗНО. 3. Про підготовку учнів до участі районних олімпіадах, конкурсах учнівських робіт МАН. 4.Про хід атестації вчителів у 2022-2023 навчальному році. 5. Про проведення предметних тижнів. Засідання ІІІ 1. Про використання освітніх ресурсів як напрям підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників. 2. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах. 3. Про роботу із обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів у МАН. 4. Про погодження календарно- тематичного планування вчителів, які не входять до шкільних МО. Засідання ІV 1.Презентаційний звіт керівників ТГ про результати творчої педагогічної діяльності вчителів. 2.Вернісаж педагогічних ідей «Майстерність вчителя на уроці». Презентація портфоліо вчителів, які атестуються. 3.Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, конкурсах. 4. Вивчення та обговорення нормативних документів з питання організованого закінчення навчального року. Підготовка і проведення державної підсумкової атестації. 5.Обговорення пропозицій щодо організації науково-теоретичної та методичної роботи та створення робочої групи по плануванню роботи на новий 2022– 2023 навчальний рік. Засідання ІV 1. Про результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року. 3.Аналіз виконання плану роботи методичної ради та творчих груп. 4.Обговорення проекту плану роботи на новий навчальний рік. 5.Про підготовку до серпневих нарад учителів. Серпень 2022 Листопад 2022 Січень 2023 Березень 2023 Травень 2023 Заступники директора Керівники ТГ Заступники директора, голова методичної ради, керівники ТГ
Заступники директора, керівники ТГ Заступники директора, керівники ТГ Заступники директора, керівники Тг
2 Регулярно проводити інструктивно-методичні наради по питанню організації освітнього процесу. 1 раз на тиждень Заступники
3 Координувати роботу предметних методичних об’єднань. Підпорядковувати їх роботу по вирішенню проблемних питань, над якими працює педколектив школи. Протягом року Члени ради
4 Надавати допомогу в плануванні роботи творчих груп. До 05.09. Баланюк Д.В.
5 Продовжити роботу консультаційного пункту при шкільному методкабінеті з метою надання індивідуальної методичної допомоги. З-за потреби Заступники
6 Систематичноопрацьовувати методичні листи, рекомендації по питаннях удосконалення методичної і навчально-виховної роботи з послідуючим обговоренням на засіданнях методичних об’єднаннь. Систематично Баланюк Д.В.
8 Обговорити зміст завдань для шкільних олімпіад, текстів для контрольних робіт з основних предметів Вересень Жовтень Члени методичної ради
9 Організувати роботу з молодими вчителями. Практикувати систему наставництва. вересень Шохіна Я.О.
Кiлькiсть переглядiв: 222

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.